ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเศรษฐฉัตร ธนาชัยกรพิศุทธ

 
 

    ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนเบญญาพัฒน์ ได้เปิดสอน หลักสูตรชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นอนุบาล 3 ชั้นปรถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จนถึงปัจจุบัน

    ปีการศึกษา ๒๕๕๕ โรงเรียนได้เปิดสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

    ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ได้เปลี่ยนเป็นโรงเรียนนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยใช้ชื่อว่าโรงเรียนบวรธนวิทย์

    ปีการศึกษา ๒๕๓๖ได้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดยเปิดทำการสอนปีละชั้นเรียนจนครบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

    ปีการศึกษา ๒๕๓๕ ได้ย้ายกิจการจากที่เดิมมาตั้งในที่ดินแปลงใหม่  เลขที่ ๙๑/๙ หมู่ ๗ ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๑๑๐  ถนนหน้าโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน อ. สามพราน  จ. นครปฐม 

    โรงเรียนเบญญาพัฒน์ เดิมชื่อว่าโรงเรียน เรืองวิทย์วิทยา ตั้งอยู่เลขที่  ๒๕  หมู่  ๒  ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  ตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๐๘