>> คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 1223/2560 เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
  >> หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
  >> หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับภาษาไทย)
  >> คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 1223/2560 เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 (ฉบับภาษาอังกฤษ)
  >> กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  >> กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  >> กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
  >> กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
  >> กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
  >> กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  >> มาตราฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
  >> กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
  >> กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
  >> กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ สาระภูมิศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560
  >> แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
  >> แนวทางปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
  >> แนวทางการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
  >> แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
  >> แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) : ระดับประถมศึกษา
  >> http://www.scimath.org/e-books/8378/8378.pdf
  >> https://drive.google.com/drive/folders/1hW2fPL0PAYYf97lPWLGifebqOWqQty94
    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  >> http://www.scimath.org/e-books/8380/8380.pdf
  >> https://drive.google.com/drive/folders/12a0Y3CvLirAKeza_ClV_lwIrtdqMtcCR
    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  >> http://www.scimath.org/e-books/8379/8379.pdf
  >> https://drive.google.com/drive/folders/16DPtxbbLztom-EUUG2yPzq6HMUOC4zVH
    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) : ระดับการศึกษาภาคบังคับ
  >> http://primaryscience.ipst.ac.th/?p=1349
    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
    - รายวิชาพื้นฐาน
  >> http://www.scimath.org/e-books/8415/flippingbook/files/assets/common/downloads/publication.pdf
    - รายวิชาเพิ่มเิม : ชีววิทยา
  >> http://www.scimath.org/e-books/8416/flippingbook/files/assets/common/downloads/CuriculumManual%20Bio.pdf
    - รายวิชาเพิ่มเติม เคมี
  >> http://www.scimath.org/e-books/8417/flippingbook/files/assets/common/downloads/AW%20Chemistry%20M4-M6%20OK.pdf
    - รายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์
  >> http://www.scimath.org/e-books/8437/flippingbook/index.html
    - รายวิชาเพิ่มเติม โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
  >> http://www.scimath.org/e-books/8418/flippingbook/files/assets/common/downloads/CuriculumManual%20earth.pdf
    - สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
  >> http://www.scimath.org/e-books/8377/8377.pdf
  >> https://drive.google.com/file/d/1gAEeUgwstgHoPfU25gR25AG7IZUfszPi/view
  >> https://drive.google.com/file/d/1_owPHOj5UvtG-9jJTInP8mYdxvyaJGvw/view
    - สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
  >> http://www.scimath.org/e-books/8376/8376.pdf
  >> http://oho.ipst.ac.th/cs-curriculum-teacher-guide/